جدول ارزش تغذیه ای واحد میزان
انرژی کل در صد گرم kcal 475
انرژی حاصل از چربی در صد گرم kcal 160
کربوهیدرات کل gr/100 71.8
پروتئین( باضریب5/7) gr/100 6.25
چربی gr/100 18.04
اسیدهای چرب  اشباع gr/100 8.83
اسید چرب ترانس gr/100 0.38
کلسترول mgr/100 -
سدیم mgr/100 14.56
پتاسیم mgr/100 -
ویتامین A μgr/100 -
ویتامین B2 mgr/100 -
ویتامین C mgr/100 -
آهن mgr/100 -
کلسیم mgr/100 -
روی mgr/100
قند gr/100 44.3